Last News
Tag Cloud
Main » 2013 » October » 31 » Fantastical 2
6:01 AM
Fantastical 2
Price: 2.99 $
Links: https://itunes.apple.com/us/app/fantastical-2/id718043190?mt=8

Xem các sự kiện của bạn ngày nhắc nhở với nhau trong danh sách chính. Thêm lời nhắc nhở trực tiếp từ danh sách nhắc nhở hoặc màn hình sự kiện mới - chỉ cần bật công tắc để chuyển đổi giữa các sự kiện và nhắc nhở. Thiết lập ngày, giờ, geofences. Đáng kể các tính năng phân tích cú pháp mới. Tạo nhắc nhở bằng cách bắt đầu câu của bạn với "nhắc nhở", "cần làm", "nhiệm vụ", hoặc "nhắc nhở tôi".
**************************
See your events and dated reminders together in the main list. Add reminders directly from the Reminders list or new event screen - just flip the switch to toggle between events and reminders. Set dates, times, and geofences . Significant new parser features. Create reminders by starting your sentence with "reminder", "todo", "task", or "remind me to".
Views: 307 | Added by: ndhblue | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Add your comment
Èìÿ *:
Email:
Êîä *:
Tag Cloud